VÄLKOMMEN TILL FALKENBERGS PISTOLKLUBB (FPK)

 

Vi hälsar Dig VÄLKOMMEN till FALKENBERGS PISTOLKLUBB ( nedan kallad FPK)

 

BANOR 

Falkenbergs Pistolklubb hyr Morups Skytteförenings anläggning i Långås

Kapacitet: 25 m - 10 skjutplatser med vridmålsanordning. Kapacitet: 50 m - 10 skjutplatser.

Morups Skytteförenings Luftvapenhall disponeras på Torsdagar

Kapacitet: 10 m - 20 skjutplatser.

 

EKONOMI 

Våra intäkter kommer huvudsakligen från medlemsavgifter. För att verksamheten skall gå runt är dock DIN EGEN arbetsinsats i klubbarbetet avgörande.

 

VERKSAMHET 

Som aktiv medlem deltar du i FPK:s tränings- och tävlingsverksamhet samt genom att ta del i

föreningsarbetet.

 

Som framgår av skjutprogrammet, är viss träning schemalagd. Ett antal interna

klubbtävlingar ger Dig träning under tävlingsformer. Vi ser gärna att Du deltar i Hallands

Pistolskyttekrets årliga serietävlingar i ban- och fältskjutning.

Målsättning och förhoppning är naturligtvis att Du skall representera FPK i övriga externa tävlingar

Ammunition (kal .22LR ) säljs av skjutledaren i samband med verksamhet enligt skjutprogrammet varvid även klubbens vapen finns tillgängliga.

 

Du som medlem betalar Ditt skytte - i någon mån med Din medlemsavgift - men framför allt med Din egen arbetsinsats för FPK.

DU är rädd och sparsam om materielen,

DU deltar i föreningens aktiviteter som kan vara att bidrar med underhålls arbete, tävlingsförberedelser, och som funktionär vid tävlingar, etc. t ex större tävlingar som anordnas av Hallands Pistolskyttekrets, där varje klubb ställer upp med funktionärer.

 

Startavgifter betalar du själv. Lagavgift av klubben.

 

Deltag i tävlingar - det är bästa träningen! Har Du inte eget vapen? Ta kontakt med materielförvaltaren i god tid!

 

Klubben är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet och bedriver träning och utbildning i Banskytte och Luftpistolsskytte som är till grund för allt skytte.

Klubbens bedriver verksamhet i följande grenar.

 

Vinterhalvåret Oktober till Mars bedrivs Luftpistolsskytte i Morups Skytteförenings lokaler i Långås, på Torsdags kvällar 18,30 till 20,00.

 

Luftpistolsskjutning.

Luftpistolsskjutning är skjutning på bana inomhus mot pistoltavla på 10 m avstånd.

 

Precisionsskjutning.

Precisionsskjutning är skjutning på bana mot pistoltavla på 25 m avstånd.

 

Fältskytte.

Fältskjutning omfattar skjutning på korta tider mot i terrängen, på varierande sätt, anordnade mål.

Skjutningen utförs i patruller. Förflyttning mellan målen sker i regel till fots.

 

PPC. (Precision Pistol Competition)

Precisionsskjutning med grovkalibriga pistol och revolver av tjänstetyp, på tid och med varierande avstånd.

och till de som önskar, övriga grenar som lyder under förbundets reglemente.

Hänvisning till förbundets hemsida. www.pistolskytteforbundet.se

 

 

VAPENLICENS

 

ANGÅENDE INTYG VID ANSÖKAN OM LICENS PÅ ENHANDSVAPEN

 

Enhandsvapen (pistoler och revolvrar) är intressanta även för icke aktiva skyttar.

 

Ibland söker sig personer till föreningar med pistolskytte på programmet för att komma

över vapen, trots att det ej är skytte som sport som är grund för vapenintresset.

 

På grund av statsmakternas restriktiva hållning till enskildas vapeninnehav är det

angeläget att intyg om behov av enhandsvapen ej lämnas till andra än aktiva skyttar.

Vapenlicens får ju endast beviljas den som har behov av visst vapen.

 

Föreningar anslutna till Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) och/eller SvenskaSportskytteförbundet (SSF) har anförtrotts att bedöma den enskilde medlemmens behov av enhandsvapen. Det är för vårt skytte angeläget att vi motsvarar det förtroende som vapenlagstiftningen visar oss genom att i görligaste mån motverka att personer utan att vara aktiva pistolskyttar dvsutan behov av enhandsvapen får licens på pistol och revolver.

 

 

 

FALKENBERGS PISTOLKLUBB, Styrelsen

 

VAPENLICENS

Ett aktivt och kontinuerligt medlemskap samt Pistolskyttekort (Grönt kort) är en förutsättning för att Du så småningom skall kunna få ett intyg från FPK att bilägga licensansökan för ett eget vapen.

 

Övrigt - På Klubbens Hemsida anslås Meddelanden, Inbjudningar till tävlingar, Teckningslista för funktionärer, Protokoll etc.

 

Styrelsen sätter värde på Din kritik, Dina synpunkter, Dina förslag - dra Dig inte för att kontakta undertecknad!

 

 

FPK - HISTORIK

 

Källa: Falkenbergs Pistolklubbs Jubileumshäfte 25 år (1944-1969).

 

Falkenbergs Pistolklubb bildades 23 maj 1944 på initiativ av bl a Daniel Lundberg,

Gunnar Carlsson och Stig Nilsson. Klubben utgjorde under det första verksamhetsåret en

PISTOLSEKTION i FALKENBERGS SKYTTEFÖRENING och fick vid starten 15 medlemmar.

Några av dessa hade redan tidigare ägnat sig åt pistolskytte som "civila medlemmar i den tio år äldre FALKENBERGS POLISKÅRS PISTOLSKYTTEKLUBB.

Utbrytningen var inte resultat av någon schism med polisskyttarna utan ett otvetydigt tecken på stigande intresse för pistolskyttet i Falkenberg. De båda klubbarna kom mycket bra överens och samsades under de första tio åren på samma pistolskyttebana vid Fajans Tegelbruk (alldeles intill nuvarande norra brofästet till Fajansbron).

 

Under åren 1954-1958 byggde Falkenbergs Pistolklubb nuvarande klubbstuga med intilliggande 30-metersbana, (på den tiden var skjutavståndet 30 meter för det nationella skyttet) vid Prästaliden, Skrea. Marken var - och är fortfarande - arrenderad av Falkenbergs Kommun. Senare flyttades banan (nu 25 meter) in i bakomliggande grusgrop. Ett pneumatisktduellställ byggdes och så småningom en bana för Fripistol (50 meter). Närmast förestående projekt torde vara ett modernt duellställ...

 

1959 anslöt sig klubben till då nybildade Hallands Sportskytteförbund och tog därmed också upp sportskyttegrenarna på programmet. Jag vill minnas att duellstället då drogs för hand!

 

1969 firade klubben sitt 25-årsjubileum med att - tillsammans med Falkenbergs Skytteförening - inviga en inomhusbana för luftvapenskytte i Tångaskolan. Eldsjälen i det

projektet - som i så mycket annat - var klubbens dåvarande sekreterare Ivar Vrågård.

 

1982 godkände Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Sportskytteförbundet

klubbens Stadgar (senast reviderad 1992). Tidigare bedrevs verksamheten under en stadga för

respektive förbund - opraktiskt och motsägelsefullt. 2000 beslöt styrelsen att efterleva normalstadgar för idrottsförening enligt Svenska Sportskytteförbundet.

 

2008 Meddelade kommunen att vi inte får bedriva vår verksamhet mer än några år till i Prästaliden Skrea, varpå förhandling med kommunen om ny plats påbörjades. Till slut fall lotten på att fråga Morups Skytteförening om vi får hyra in oss på deras anläggningar i Långås.

 

2009 Togs beslut att begära utträde i Svenska Skyttesportförbundet

 

2010 Antogs nya stadgar

 

Från och med 2011 bedriver klubben sin verksamhet på Morups Skytteförenings anläggning i Långås.

Bengt Arne Johansson

Sekreterare